Kup w przeciągu:

Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego www.artaudio.pl, Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

Regulamin Sklepu Internetowego artaudio.pl

 

I. Postanowienia ogólne
II. Definicje
III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
V. Warunki zawierania umów sprzedaży
VI. Sposoby płatności
VII. Koszt, termin i sposoby dostawy
VIII. Gwarancja produktu
IX. Tryb postępowania reklamacyjnego
X. Prawo odstąpienia od umowy
XI. Recykling
XII. Postanowienia końcowe


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy działający pod adresem www.aletaniortv.pl prowadzony jest przez Krzysztofa Piechowiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ART-AUDIO ART-SAT wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul.Tadeusza Kościuszki 9, 32-005 Niepołomice, NIP: 678-222-55-02, REGON:120645712, adres e-mail: artsat@artsat.pl, tel. (12) 379 34 48, 515-569-667.

2. Sklep Internetowy www.artaudio.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.


3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy
www.aletaniortv.pl zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.


4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Sklepu Internetowego www.artaudio.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

6. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

7. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

8. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.artaudio.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.artaudio.pl użyte są w celach informacyjnych.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1994 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


II. DEFINICJE

1. DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. FORMULARZ REJESTRACJI - formularz dostępny na stronie internetowej www.artaudio.pl umożliwiający utworzenie Konta.

3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA - formularz dostępny na stronie internetowej www.artaudio.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

4. KONTO - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

5. KONSUMENT - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. KLIENT - Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

7. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;

8. SKLEP INTERNETOWY- Sklep Internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.artaudio.pl

9. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA - ART-AUDIO ART-SAT z siedzibą w Niepołomicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 9, 32-005 Niepołomice, NIP: 6782225502, REGON: 120645712.

10. PRODUKT - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

11. UMOWA SPRZEDAŻY - Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

12. USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

13. USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

14. FAKTURA PROFORMA - dokument potwierdzający złożenie oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego; Stanowi propozycję faktury VAT nie uprawniając do zaksięgowania zawartych w niej kwot;

15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.


III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z następujących Usług Elektronicznych:a) zawieranie Umów Sprzedaży za pośrednictwem Formularza Zamówienia,b) prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym,

2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie Internetowym odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Usługodawca ma prawo zamieszczać na stronie internetowej Sklepu Internetowego treści reklamowe. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Sklepu Internetowego i prezentowanych w nim materiałów.


IV. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w pkt. 1 rozdziału III Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2. Okres świadczenia Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

a) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

b) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a) Komputer z dostępem do Internetu.
b) Dostęp do poczty elektronicznej.
c) Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 8 i wyższych, Firefox - wersja 20 lub wyższa, Google Chrome - wersja 26 lub wyższa, Opera - wersja 11.64 lub wyższa Dowolna rozdzielczość ekranu.
d) Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
e) Minimalna rozdzielczość dla aplikacji: 800x600, zalecana rozdzielczość 1024x768 lub wyższa.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

2. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na miejsce brakującego).

3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy Produktu.

4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

5. Produkty w promocji posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie, będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

6. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie Internetowym.

7. Zamówienia można składać poprzez:

a) witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep Internetowy www.artaudio.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok

 

b) pocztę elektroniczną na adres e-mail: artsat@artsat.pl

 

c) telefonicznie pod numerem: (12) 379 34 48 lub 515 569 667

8. Zawarcie Umowy Sprzedaży

a) Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.

 

b) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem i jednoczesne przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje telefonicznie lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

Ø Oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia.

Ø Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

Ø niniejszy Regulamin

Ø wzór pouczenia o prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Ø wzór formularza odstąpienia od umowy

 

c) Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt.

8 lit. b zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

9. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17:00 (dotyczy przesyłek kurierskich), w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

10. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę VAT w Formularzu Zamówienia należy zaznaczyć pole „Firma” oraz uzupełnić wszystkie, niezbędne dane do jej wystawienia.


VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

a) Płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem
b) Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer 10 1050 1445 1000 0092 4345 9956 (ING Bank Śląski) ART-AUDIO ART-SAT Krzysztof Piechowiak ul. Tadeusza Kościuszki 9, 32-005 Niepołomice. W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........"
c) Płatności przy osobistym odbiorze Produktu
d) Płatność za pośrednictwem serwisu PayPal.pl

2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, na podstawie przesłanej mailowo Faktury Proforma.

3. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, Produkt wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

4. W przypadku płatności za pośrednictwem serwisu PayPAL.pl Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia, za pomocą serwisu PayPAL.pl Serwis PayPAL.pl umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

5. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

6. Sklep Internetowy umożliwia zakup Produktu na raty za pośrednictwem serwisu www.eraty.pl należącego do firmy Santander Consumer Bank S.A. oraz Credit Agricole Raty.


VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

2. Zakupione w Sklepie Internetowym Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3. Na terenie Krakowa oraz Niepołomic, Produkty oferowane w Sklepie Internetowym dostarczamy w cenie 40zł.

4. Klient może osobiście odebrać Produkt pod adresem ul. Tadeusza Kościuszki 9, 32-005 Niepołomice.

5. Koszty dostawy Produkty nie obejmują jego montażu oraz wniesienia do Klienta.

6. Orientacyjny termin realizacji Zamówienia to okres od 7 do 14 Dni Roboczych. Na powyższy termin składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika.


VIII. GWARANCJA PRODUKTU

1. Każdy oferowany w Sklepie Internetowym www.artaudio.pl Produkt posiada kartę gwarancyjną autoryzowanego serwisu producenta lub Sprzedawcy.

2. Jakiekolwiek problemy techniczne są rozwiązywane przez autoryzowane przez producenta, importera lub Sklep Internetowy, placówki serwisowe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Jeżeli karta gwarancyjna Produktu nie została wypełniona przez Sklep Internetowy z powodu możliwości naruszenia opakowania zabezpieczającego przed uszkodzeniem podczas jego dostawy, prosimy po rozpakowaniu przesyłki o przesłanie jej na adres siedziby ART-AUDIO ART-SAT. Wypełnioną kartę niezwłocznie odeślemy do Państwa z powrotem.

4. Na zakupiony Produkt udzielana jest gwarancja producenta od 2 do 5 lat (w zależności od producenta) realizowana za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub bezpośrednio w serwisie producenta.

5. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód sprzedaży: paragon lub faktura VAT. Zwrot naprawionego Produktu następuje w terminie gdy producent (serwisant) usunie usterkę.

6. W trakcie prawidłowej eksploatacji, jeśli sprzęt ulegnie awarii, uszkodzony Produkt prosimy dostarczyć na adres Sklepu Internetowego za pośrednictwem firmy kurierskiej. W przypadku zwrotu uszkodzonego sprzętu i wysyłki prosimy o dokładnie zabezpieczenie Produktu i opis usterki oraz podanie adresu zwrotnego i numeru telefonu kontaktowego. Koszty przesyłek sprzętu pokrywa Sklep Internetowy. Gwarancja nie obowiązuje gdy wysyłany Produkt okazuje się sprawny lub uszkodzenie wynika z niewłaściwego użytkowania.

7. W przypadku uznania reklamacji naprawiony lub nowy Produkt wysyłamy na koszt Sklepu Internetowego.


IX. TRYB POSTĘPOWNIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

a) Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1994 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

 

b) Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: serwis@artsat.pl lub pisemnie na adres: ul. Tadeusza Kościuszki 9, 32-005 Niepołomice.

c) Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go dostarczyć na adres: ul. Tadeusza Kościuszki 9, 32-005 Niepołomice.

 

d) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej przez Usługodawcę:

a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: serwis@artsat.pl lub pisemnie na adres ul. Tadeusza Kościuszki 9, 32-005 Niepołomice.

 

b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 

d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.


X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub załączenie go do paczki ze zwracanym Produktem.

2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

3. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.

6. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży zgodnie z pkt 1 niniejszego rozdziału ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. W szczególności dotyczy to Produktów wykonanych na indywidualne Zamówienie.


XI. RECYKLING

1. Zgodnie z Ustawą z 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1495) o zużytym sprzęcie elektronicznym informujemy, że punkt zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego oraz elektrycznego znajduje się pod adresem: ul. Tadeusza Kościuszki 9, 32-005 Niepołomice. Wymiana zużytego sprzętu elektronicznego lub elektrycznego jest dokonywana za zasadzie ekwiwalentności i proporcjonalności, a więc sztuka za sztukę (telewizor za telewizor). Sklep Internetowy nie odbiera zużytego sprzętu bezpośrednio od Klienta.

2. Koszt Gospodarowania Odpadami (KGO) zawarto w cenie Produktów, określonych w grupach i rodzajach sprzętu elektrycznego i elektronicznego w załączniku nr 1 do Ustawy o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym.


XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu Internetowego przez Usługodawcę wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i mógł się z nimi zapoznać.

3. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Usługobiorcy. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

4. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem Internetowym, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 

5. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl